Hoşgeldiniz: Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk
 Yeni Kullanıcı / Giriş Şu ana kadar 4747692 sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007  
Menü

Benim Köşem
· Sunuş
· Bahtiyar Vahapzade
· Türk Ninnilerinin Dili
· Türkiye'nin Bekçisi
· Nevruz
· Pileki/Bileki
· Karatekin Gazi

Uyarı

Bu sitedeki yazılar, yazarının önceden izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi veya herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayımlanamaz ve depolanamaz.


Ödüller
Gazi Üniversitesinden Yayın Ödülü
2012

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ İLE TÜRK MİLLETİNİN MADDİ VE MANEVİ DEĞERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ”NE HİZMET ÖDÜLÜ
2011

2010 Yılı Türk Halk Bilimine Hizmet Ödülü
2010

2008 Yılı Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü
2008

Dergi-Sempozyum

Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi 1. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu

1. Uluslararası Türkçe Öğretimi Öğrenci Kongresi

Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi

Avrupa'ya Türk Göçü'nün 50. Yılında Türkiye - Avusturya İlişkileri Sempozyumu


www.wir-kinder.de
www.wir-kinder.de

Hit
Şu ana kadar
4747692
sayfa izlenimi aldık. Başlangıç: Nisan 2007

Hava Tahmin
İstanbul Ankara
İzmir Antalya
Adana Bodrum

Google Arama
GoogleSigaraya HayırKAYNAK GÖSTERİLME
Kaynak Gösterilme
(Görebildiklerim)

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN, “Ebülhayr Rûmî”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 10, s. 362.

"Saltuk-nâme'nin Giriş Kısmına Göre Sarı Saltuk'un Şeceresi ve Anadolu'daki Bazı Şehirlerin Müslüman Türkler Tarafından Fethi", Revak, (Neşriyat: Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü), Sivas, 1992, s. 83-91.

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN, “Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si,” Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ’a Armağan, yıl XXXII/1-2, (1994), Ankara 1996, s. 67.

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN, “Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si,” Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1992, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1995, s. 41.

Şahsî kitaplığımızda bulunan Saltuk-nâme nüshası.

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU, " Dânişmend-nâme'nin Türk Destanları İçerisindeki Yeri", Melik Ahmet Dânişmend Gazi ve Dânişmend-nâme Sempozyumu Tebliğleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basımevi, Tokat 1995, s. 5-6.

Dânişmend-nâme'nin Dil Özellikleri, 2 cilt, (Basılmamış doktora tezi), Konya 1996.

Doç. Dr. İsmet CEMİLOĞLU, “Dede Korkut'taki Bazı Cümlelerin Sentaks Bakımından Türkiye Türkçesi ile Mukayesesi”, Türk Dili Dergisi, S.i 566, Nisan 1998, Sayfa: 315-320.

"Eski Türkiye Türkçesinde 'Ola' Edatı", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 2, Sivas 1996, s. 177-186.

Doç. Dr. Bilâl YÜCEL, Mahmut Paşa Adni Divanı, Akçağ yay., Ankara 2002. s. 220.

Ordu İli ve yöresi Ağızları, TDK yay., Ankara 2001, s. 220.

Doç. Dr. Bilâl YÜCEL, Mahmut Paşa Adni Divanı, Akçağ yay., Ankara 2002. s.122.
“Şalpazarı, Giresun ve Ordu Yöresi Ağızlarında Kullanılan Zarf-Fiil Ekleri”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 8, Sivas 1999. s. 313-334.

Yard. Doç. Dr. Bilâl YÜCEL, "Adnî Receb Dede'nin Tasavvuf Manzumesinde XVII. Yüzyıl Türkçesi Özellikleri", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 4, Sivas, 1997, s. 69.

"Eski Türkiye Türkçesinde 'Ola' Edatı", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 2, Sivas 1996, s. 177-186.

Prof. Dr. Bilal YÜCEL, “Sivas İli Ağızlarında –(ı)yor Şimdiki Zaman Eki”, V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, C. 2, Ankara 2004, s. 3299-3309.

Ordu İli ve yöresi Ağızları, TDK yay., Ankara 2001.

Yard. Doç. Dr. Doğan KAYA, Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yay., Ankara 1999, s. 73, 83.

Yard. Doç. Dr. Doğan KAYA, "Dualar ve Beddualar", Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 4, Sivas 1997, s. 99-121.
Ordu Manileri, (Basılmamış lisans tezi), Erzurum 1987.

Yard. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU, Dânişmend-nâme'de ve Diğer Destânî Türk Halk Hikâyelerinde Battal Gazi" Melik Ahmet Dânişmend Gazi ve Dânişmend-nâme Sempozyumu Tebliğleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basımevi, Tokat 1995, s. 29-33.
Dânişmend-nâme'nin Dil Özellikleri, 2 cilt, (Basılmamış doktora tezi), Konya 1996.

Kutlu ÖZEN, “İznik’teki Abdülvehhab Gâzi Yatırı”, Erciyes, Yıl: 19, S. 225, Eylül 1996, s. 15.

Kutlu ÖZEN, "Anadolu'da Teşekkül Eden İslâmî Türk Destanlarında ve Dânişmend-nâme'de Abdülvehhab Gazi Motifi", Melik Ahmet Dânişmend Gazi ve Dânişmend-nâme Sempozyumu Tebliğleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basımevi, Tokat 1995, s.41-41-48.

Dânişmend-nâme'nin Dil Özellikleri, 2 cilt, (Basılmamış doktora tezi), Konya 1996.

Arş. Gör. Ali AKAR, "Mirkatü'l Cihad'da Tarihi ve Destani Unsurların Değerlendirilmesi", Niksar'ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar" Bilgi Şöleni Tebliğleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yay., Tokat 1996, s. 73-79.

Dânişmend-nâme'nin Dil Özellikleri, 2 cilt, (Basılmamış doktora tezi), Konya 1996.

Dr. Ali AKAR, "Bir Dânişmendnâme Nüshası: Mirkâtü'l-Cihâd", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 122, Ekim 1999, s. 211.

Dânişmend-nâme'nin Dil Özellikleri, 2 cilt, (Basılmamış doktora tezi), Konya 1996.

İ. Hakkı AKSOYAK, “Nâr (u) Nûr”, Tarih ve Toplum, C. 27, S. 158, Şubat 1997, s 73.

Dânişmend-nâme'nin Dil Özellikleri, 2 cilt, (Basılmamış doktora tezi), Konya 1996.

Yard. Doç. Dr. Can ÖZGÜR, "Doğu Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça Üzerine Tespitler", Bildiri, Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, 3-5 Mayıs 2001.

“Karadeniz Bölgesi Ağızlarında Kıpçak Türkçesi Özellikleri", Bildiri, 4. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, 25-29 Eylül 2000.

Dr. Sefer SOLMAZ, "Danişmendliler", Türkler, C. 6, Ankara 2002, s. 449.

"Danişmend Gazi ve Şahadeti", Tarih ve Medeniyet, S. 34, İstanbul Ocak 1997, s. 24-27.

Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 1, Atatürk Kültür Merkezi yay. Ankara 2002, s. 425.

Dânişmend-nâme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mat. Tokat 2000.

Yard. Doç. Dr. Hikmet YILMAZ, “Çokluk Eki –lar/ -ler Üzerine“, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 15, Bahar 2003, Ankara 2003, s. 127.

Ordu İli ve Yöresi Ağızları, TDK yay., Ankara 2001.

M. Akif KORKMAZ, “Eski Türk Tarihi ve Coğrafyasının Sürekliliğinde Giresun Yöresi ve Bostanlı Köyü’nde Yer Su Kutsalları”, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, S. 34, Yaz 2005, S. 383-498.

Ordu İli ve Yöresi Ağızları, TDK yay., Ankara 2001.

Yard. Doç. Dr. Suzan TOKATLI, “Anadolu Ağızlarında ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 21, yıl: 2006/2, s. 453-465.

Ordu İli ve Yöresi Ağızları, TDK yay., Ankara 2001.

Zehra ÖZTÜRK, “Eğitim Tarihimizde Okuma Toplantılarının Yeri ve Okunan Kitaplar”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2003, 1 (4), 131-155.

Dânişmend-Nâme, C. I-IV, Published at The Department of Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard 2002.

Mehmet Dursun ERDEM, “Ağızlardan Etkilenme Derecelerine Göre Osmanlı ve Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Bu Metinlerin Diline Kaynaklık Eden Ağızlar”, İlmi Araştırmalar, S. 22, Güz 2006, s. 83-110.

Ordu İli ve Yöresi Ağızları, TDK yay., Ankara 2001.

Copyright © Prof. Dr. Necati Demir - www.necatidemir.net / www.necatidemir.tk Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2009-07-25 (10518 okuma)

[ Geri Dön ]
Content ©
İstiklâl Marşı


3. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Türklerin Dünyası Enstitüsü

Türklerin Dünyası Dergisi
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT]
Yirmiyedinci sayımız Vol. 10, No. 1 (2018) yayınlanmıştır.

Özlü Söz

Şimdi gerçek olan, bir zamanlar yalnızca hayalimizdi.
(William Blake)


Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi

Yayımlanan Kitaplarımız
Son Dakika

Pano

oyun komedi sohbet


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Sayfa Üretimi: 0.03 Saniye


EBlue Theme by Nuke Scripts.